SKB

Svensk Kärnbränslehantering AB, (SKB) tar hand om det radioaktiva avfallet från Sveriges Kärnkraftverk, företaget ingår i Vattenfall AB och har ca 500 medarbetare som arbetar med höga krav på säkerhet för människa och miljö. SKB, arbetar nu med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Uppdraget är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda människor och miljö. Detta är SKB:s uppdrag.

I Sverige använder vi sedan mitten av 60-talet kärnkraftsproducerad el. Vi som haft nytta av denna el har också ett ansvar gentemot kommande generationer att ta hand om det avfall som uppstår. Det måste finnas en lösning som inte kräver övervakning och kontroll och som är säker även på mycket lång sikt.

SKB ägs av kärnkraftsföretagen. De är enligt lag skyldiga att både ta hand om det svenska kärnavfallet och svara för finansieringen. Vi har i dag ett fungerande system för att ta hand om kärnavfallet. Sedan mitten av 1980-talet finns ett slutförvar för driftavfall (SFR) och ett mellanlager för använt kärnbränsle (Clab i Oskarshamn) i drift. Säker transport av det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken sker med fartyget m/s Sigrid.

Det som återstår är att bygga och ta i drift ett slutförvar för använt kärnbränsle och långlivat avfall. Denna metod innebär att bränslet läggs i kopparkapslar som omges av bentonitlera cirka 500 meter ner i det svenska urberget. Nu sker förberedelser för de delar av systemet som ska hantera inkapsling och slutförvaring av det använda kärnbränslet. Denna typ av avfall är det mest svårhanterliga och det måste isoleras i minst 100 000 år.

Förberedande detaljplanering och byggstart etableringar pågår fram till mars 2018, då Sveriges Regering väntas ta beslut. Det kommer även att hållas en folkomröstning i Östhammars kommun.

Byggnation av ovanmark industriområde och berg- etableringsarbeten under mark beräknas pågå från 2020 till 2030.